Exclusive gifts .eu

             

+ EXCLUSIVE GIFTS
+ GESCHENKEN - SPEELGOED - GADGETS

Bookmark and Share
  EXCLUSIVE GIFTS » Gift Shop » Sale Conditions My Account  |  Cart Contents  |  Checkout  |  Contact   
Categories
- All Gifts (226)
- Car stuff (13)
- Dashcams (10)
- 3D Photo Wallpaper (36)
- Beauty & Health (28)
- Gadgets (43)
- Interior (50)
- Kitchen (9)
- Love / Sexy (26)
- Mobile Accessoires (23)
- Moshi Moshi (8)
- Office (38)
- Party (32)
- Personal (22)
- Toys (63)
- Trunki Family (21)
- Useful (39)
- Zip-it (15)
- Christmas Gift (85)
- Fathers Day Gift (54)
- Mothers Day Gift (68)
- New Year Gifts (86)
- Valentine (52)
- Sales (5)
Manufacturers
What's New? more
Rollei CarDVR-100 1080p Full HD Dashcam
Rollei CarDVR-100 1080p Full HD Dashcam
129.99EUR
119.99EUR
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
FAQ
Linkpartners
Leveranciers
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
  Famous Webshops
Gadgets Kadowinkel 
GSM en Tablet Accessoires 
Autocameras 
Autostickers 
Top RC Winkel Modelbouw 
Decoriginal - Originele Decoratie 
Hoofdtelefoons 
Educatief Speelgoed 
Speelgoed op afstandsbediening 
Top Kado Winkel 
Foto Matten 
Funbikes loopfietsen 
Miniatuurfiguren 
Baby en Kinder Zonnebrillen 
Foto Tapijt 
Laatste stuks - op is op shop 
Top Kado's 
Sleutelvinder 
Dashcam Winkel 
Plasmacar 
Gadgets Nieuws 
Exclusive gifts Relatiegeschenken 
RC Winkel 
Keyfinder 
Walltastic 
Sleutelzoeker 
Actioncamera 
Actioncams 
Dashboard Camera's 
Kadoparty 
Monkey Light 
DashCamCenter 
Famous Webshops 
    Tags

Exclusive Gifts Shop Moshi Moshi Webshop Original VIP

Sale Conditions Sale Conditions
Sorry, conditions are only available in our native language Dutch , please feel free to email us for more information

Artikel 1. Algemeen

ExclusiveGifts is een onderdeel van Famous .

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ExclusiveGifts in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen ExclusiveGifts en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
 • Producten: alle objecten die wij ten koop aanbieden;
 • Documentatie: de door of namens ExclusiveGifts ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer;
 • Dienstverlening: de door of namens ExclusiveGifts al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan ExclusiveGifts.
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van ExclusiveGifts aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van ExclusiveGifts onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van ExclusiveGifts kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door ExclusiveGifts of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van ExclusiveGifts en Afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door ExclusiveGifts uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt ExclusiveGifts niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ExclusiveGifts een Order schriftelijk aanvaardt of door ExclusiveGifts uitvoering aan een Order wordt gegeven.
3. Alle opgaven door ExclusiveGifts van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. ExclusiveGifts kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
4. ExclusiveGifts behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door ExclusiveGifts zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door ExclusiveGifts opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor ExclusiveGifts geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van ExclusiveGifts, op de door die toeleveranciers aan ExclusiveGifts verstrekte gegevens.
2. Indien ExclusiveGifts voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van ExclusiveGifts.
3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient ExclusiveGifts derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.
4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor ExclusiveGifts voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
6. ExclusiveGifts heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt ExclusiveGifts de wijze van verzending.
2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. ExclusiveGifts zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. ExclusiveGifts is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retournering Producten

Afnemer moet de goederen onmiddellijk na het in ontvangst nemen controleren op eventueel defect of gebreken. Deze moeten schriftelijk gemeld worden binnen een termijn van 7 dagen na in ontvangstname. Retournering producten is enkel mogelijk indien men tijdig een defect heeft gemeld aan ExclusiveGifts. Retourneren van producten dient te gebeuren op kosten van de Afnemer.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is ExclusiveGifts gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij ExclusiveGifts Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is ExclusiveGifts gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 • Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van ExclusiveGifts op grond van de wet en de Overeenkomst.
 • Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van ExclusiveGifts op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van ExclusiveGifts op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is ExclusiveGifts gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen ExclusiveGifts en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ExclusiveGifts in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

 • Artikel 10. Prijzen

  • Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van ExclusiveGifts, uitgedrukt in Euro, inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
  • Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor ExclusiveGifts geldende omstandigheden, zoals onder meer catalogusprijs, staat van de goederen, valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft ExclusiveGifts het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
  • Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ExclusiveGifts op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

  Artikel 11. Betaling

  • Alle betalingen zullen op een door ExclusiveGifts aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval er bij afhaling wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.
  • Alle aan ExclusiveGifts in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens ExclusiveGifts op te schorten.
  • Indien op enig moment bij ExclusiveGifts gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft ExclusiveGifts het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die ExclusiveGifts, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van ExclusiveGifts.
  • Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van ExclusiveGifts op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
  • In geval van niet-betaling door de klant binnen een termijn van acht dagen vanaf de uitgifte of het verzenden, is een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag met een minimum van 10 € voor elke factuur of afrekening verschuldigd door de klant voor administratieve kosten.
  • Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de 10%.
  • Indien Afnemer jegens ExclusiveGifts in verzuim is, is hij verplicht ExclusiveGifts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
  • Indien ExclusiveGifts, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

  Artikel 12. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

  • ExclusiveGifts is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten.
  • ExclusiveGifts is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
  • Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ExclusiveGifts te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door ExclusiveGifts aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van ExclusiveGifts in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van ExclusiveGifts in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
  • Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van ExclusiveGifts (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer ExclusiveGifts vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij ExclusiveGifts alle schade vergoeden die ExclusiveGifts lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

  Artikel 13. Overmacht

  • Indien ExclusiveGifts door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
  • Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
  • Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als ExclusiveGifts als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
  • ExclusiveGifts zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

  Artikel 14. Verplichtingen van Afnemer

  • Afnemer zal aan ExclusiveGifts alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van ExclusiveGifts benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
  • Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door ExclusiveGifts te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
  • Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  • Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ExclusiveGifts staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ExclusiveGifts het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van ExclusiveGifts in rekening te brengen.

  Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen

  • Het is ExclusiveGifts toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van ExclusiveGifts worden overgedragen zal ExclusiveGifts Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. ExclusiveGifts is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
  • Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ExclusiveGifts.

  Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing.
  • Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Antwerpen.
  Continue
  Bookmark and Share
  Quick Find
   
  Languages
  Nederlands Français English
  Shopping Cart more
  0 items
    Facebook

  Vind onze facebook pagina leuk en win één van onze accessoires !
  Bestsellers
  01.Metal Savings Bank Safe Red
  02.Bad Mother Fucker Wallet from Pulp Fiction
  03.Fundies : underwear bulit for 2
  04.Grippy Pad Anti Slip Mat Black
  05.The Mommy Hook - Multifunctional hanger
  06.The Penis Meter
  07.Business Cards Holder Double
  08.Inflatable Stork
  09.Pirate Flag 90 x 150 cm - Design 2
  10.Business Cards Holder aluminium
  11.Like - Dislike stamps Set
  12.Moshi Moshi Pop Phone Handset for iPhone & mobile phones-tablets Blue Polka Dots
  13.B-Somebody Photo Holder Sexy woman
  14.Deco Wall Photo Wallpapers Stairway to Heaven
  15.Design Penholder Hand Black
  16.Design Penholder Hand White
  17.Flo-Up Air Tube
  18.Grippy Pad Anti Slip Mat Green
  19.Toastabags Original Black 2 Pack
  20.Trunki PaddlePak Shark Waterproof Backpack
  21.App Magnets
  22.Apple iPad Decal ALL I NEED
  23.Apple iPad Decal JUICE
  24.Apple iPad Decal LOVE
  25.B-Somebody Photo Holder SM Dominatrix
  26.Bling Bling Necklace Gun
  27.Grippy Pad Anti Slip Mat Grey
  28.Grippy Pad Anti Slip Mat White
  29.iCalc iCalculator Calculator iPhone Look
  30.Magic Cube Sudoku
  Reviews more
  There are currently no product reviews
  Languages
  Nederlands Français English


  WWW.MIJNSPEELGOED.BE - Educatief Speelgoed
  Gadget - Gadgets - Cadeau - B2B - Business to Business - Relatiegeschenken - Geschenken - speelgoed - Party Gadgets - Moederdag - Vaderdag - Valentijn - Kerstkado - Secretaressedag - Kado - Winkel - Antwerpen - België - Nederland - Flashing Equalizer Light Shirts Belgie - Flashing Equalizer Light Shirts Nederland - Foto Matten - iMat - Foto Tapijt - Kinder Zonnebrillen - Thimo Thierry Moortgat - Mankini - Hoofdtelefoons koptelefoons headphones headsets - Skullcandy Hoofdtelefoons winkel Belgie - Tablet en GSM accessoires - iPhone 4S accessoires - iPhone 5 accessoires - iPad Mini accessoires - Jumbo iPawn iPad 2 - iConnect - iPad Apple Stickers - Top Kado Winkel - Top Kado - Action Camera - Action Cams - Autocameras - Blackvue - Dashboardcameras - Dashcams Winkel - Top RC modelbouw winkel - Laatste stuks - op is op shop - RC Winkel - RC Autos - Batterijen - RC Boten - RC Helicopters - Nikko RC Winkel - RC Robots - Silverlit Winkel - Wowwee Rovio - RC Golfbal - RC Speelgoed - RC Vliegtuigen - Wowwee Winkel - Smurfen figuren - Nieuwe nummerplaat stickers Belgie - Autostickers - Baby aan boord stickers - Bumperstickers - Handleiding stickers kleven - Handleiding stickers nat kleven - Hoe kleef ik een auto sticker - Hond aan boord stickers - QR-CODE stickers bestellen - Auto Reclame stickers - Voetbal stickers - Website reclame Stickers - Cherry Belly Kersepit Knuffels - Doe-het-zelf Vogelhuisje - Educatief Speelgoed - Radiografisch Speelgoed op afstandsbediening - Rovio mobiele webcam camera - Trunki Koffer - Walltastic Winkel - Borat Mankini - Flo up - Cherry Belly - Gsm Gadgets - Houten speelgoed - It's a Clock - iCalc - iCalculator - Feest Gadgets - Kamasutra Sex Euro-munten - Sleutelzoeker - Magic Flames - Massage - Plasmacar - Party Gadgets - Retro Telefoonhoorn iPhone handset - Simkaart Backup Sim - Sleutelvinder - Tattoo Sleeves - The Mommy Hook - Toastabags - Toast Tattoos - Trunki - Treds - Vrijdag Middag Hamer - Walltastic - Wondervaas - Zip-it - 500 euro invest - Betaal mijn trouwfeest